Compu-Factory

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijk-verklaring van de Algemene Voorwaarden, zowel op de aanbiedingen en de bevestiging ervan als op de aldus tot stand gekomen Overeenkomst. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende zeven (7) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging van de bestelling door Compu-Factory. Bestellingen worden binnen acht (8) werkdagen na ontvangst daarvan bevestigd door Compu-Factory.

1.3 Inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.


2. DEFINITIES

2.1 Prijslijst: de opsomming van de prijzen van de beschikbare producten en support die geldt in het land waar de klant de bestelling plaatst en aflevering plaatsvindt.

2.2 Producten: hardware, software, opties, documentatie, accessoires, verbruiksartikelen, onderdelen die op de Prijslijst staan op de datum dat Compu-Factory de bestelling van de klant ontvangt.

2.3 Software: een of meer programma’s die op een computer, een ‘processor’ of een ‘controller’ worden gebruikt. Deze programma’s zijn ingebouwd in hardware en daaruit niet te verwijderen bij normaal gebruik of zij zijn vermeld op de Prijslijst als een apart Softwareproduct of zij zijn vermeld in combinatie met een ander Product op de Prijslijst.

2.4 Support: Onderhoud en reparatie van hardware, onderhoud en ondersteuning van de Software, consultancy, training, opleiding en andere diensten die door Compu-Factory worden verleend.


3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 Prijzen zijn af het Compu-Factory-magazijn te Haarlem.

3.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andereheffingen van overheidswege. BTW en andere heffingen van overheidswege worden apart vermeld in de factuur. Aanbiedingen en facturen zijn in Euro’s, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Prijzen in aanbiedingen zijn geldiggedurende zeven (7) dagen.

3.4 De betaling van facturen moet geschieden uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum, hetzij per bancaire overboeking of per contante betaling.

3.5 Compu-Factory kan de leverings- en kredietvoorwaarden wijzigen indien Compu-Factory van mening is dat de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de klant hiertoe aanleiding geven.

3.6 De klant heeft geen bevoegdheid tot verrekening. Opschorting door de klant van de verplichting tot tijdige betaling is uitgesloten.

3.7 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de klant een vertragingsrente verschuldigd van een procent (1%) per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een gehele maand.

3.8 Indien Compu-Factory tot buitengerechtelijke invorderingsmaatregelen overgaat op grond van een toerekenbare tekortkoming van de klant, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. Deze kosten worden vastgesteld op vijftien procent (15%) van het factuurbedrag.4. BESTELLINGEN

4.1 Uitlevering moet worden verzocht binnen honderdtachtig (180) dagen na besteldatum.

4.2 Indien de bestellingen voor deze Producten na aanvang van het transport worden geannuleerd, betaalt de klant de kosten voor transport.


5. UITLEVERING

5.1 Uitlevering in Nederland vindt plaats op de in de bevestiging van de bestelling aangegeven plaats op basis van een door Compu-Factory opgesteld uitleverschema.

5.2 Uitlevering is afhankelijk van de beschikbaarheid van het Product op de datum dat Compu-Factory de bestelling van de klant ontvangt. Compu-Factory zal al het redelijke in het werk stellen om op de aangeboden of bevestigde datum te leveren. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Compu-Factory niet in verzuim. Indien Compu-Factory er niet in slaagt om bestelde producten binnen dertig (30) dagen na de overeengekomen datum uit te leveren, mag de klant deze bestelling zonder kosten annuleren.


6. TRANSPORT EN OVERGANG VAN RISICO

6.1 In principe en standaard worden alle Producten geleverd af het Compu-Factory magazijn te Haarlem, Nederland. Speciale verzoeken van de klant betreffende de verpakking, of vervoersinstructies moeten voor aanvang van het daadwerkelijk transport worden overeengekomen en de kosten hiervoor worden aan de klant separaat in rekening gebracht.

6.2 Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de klant op de plaats van uitlevering ergo het Compu-Factory magazijn te Haarlem, Nederland.


7. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN ANDERE RECHTEN

7.1 Alle aan de klant geleverde Producten blijven eigendom van Compu-Factory tot alle bedragen, die de klant verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in Hoofdstuk 3, volledig aan Compu-Factory zijn betaald.

7.2 Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarden dat de klant de vergoedingen tijdig en volledig betaald.


8. INSTALLATIE EN ACCEPTATIE

8.1 In alle gevallen is de klant ervoor verantwoordelijk dat de plaats en omgeving waarbinnen de Producten moeten worden geïnstalleerd aan de toepasselijke omgevingsspecificaties voldoen.

8.2 De Producten zijn door de klant aanvaard op het moment van uitlevering, tenzij de klant binnen zeven (7) dagen na aflevering aantoont dat het Product de toepasselijke testprocedures of programma’s niet goed doorloopt ("niet operationeel").


9. GARANTIE

9.1 Compu-Factory garandeert hardware producten tegen defecten in materialen. Indien Compu-Factory tijdens de garantieperiode bericht ontvangt van dergelijke defecten dan zal Compu-Factory naar eigen inzicht het aantoonbaar defecte hardware Product repareren of vervangen. Compu-Factory wordt eigenaar van de onderdelen die vervangen worden.

9.2 Compu-Factory garandeert niet dat de Producten ononderbroken en zonder fouten werken. Indien Compu-Factory niet in staat is om binnen een redelijke termijn een Product te repareren of te vervangen door een Product zoals gegarandeerd, dan heeft de klant na directe retournering van het defecte Product recht op terugbetaling van 80% van de betaalde prijs van het Product.

9.3 De Producten hebben een standaardgarantie die van toepassing is op de datum dat Compu-Factory de bestelling van de klant ontvangt tenzij nadrukkelijk, vooraf schriftelijk is overeengekomen. De garantieperiode gaat in op de datum van uitlevering.

9.4 Garantie is niet van toepassing op defecten als gevolg van of veroorzaakt door op Producten van buitenaf inwerkende oorzaken, onjuist of onvoldoende onderhoud of kalibratie door de klant, door derden geleverde Software en/of hardware, door de klant ontwikkelde Software, door Compu-Factory of de fabrikant van het betreffende Product niet goedgekeurde verbindingen of verbruiksartikelen, verplaatsing van de Producten door de klant, niet door Compu-Factory of de fabrikant van het betreffende Product geautoriseerde wijzigingen, reparaties verricht door de klant of door derden, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik buiten de omgevingsspecificaties van het Product en een onjuiste inrichting van de installatieplaats door de klant.

9.5 Op verbruiksartikelen wordt geen garantie verleend. Herstel van verloren gegane gegevens en/of verminkte gegevens valt niet onder de garantie.

9.6 Werkzaamheden en kosten van herstel of vervanging buiten het kader van deze garantie zullen door Compu-Factory aan de klant in rekening worden gebracht tegen de standaardtarieven van Compu-Factory.

9.7 Garantie op Producten wordt verleend vanuit het Compu-Factory Service Centrum te Haarlem, Nederland.


10. SUPPORT

10.1 Support voor hardware Producten is beschikbaar gedurende tenminste drie (3) jaar gerekend vanaf de datum waarop de fabrikant van het desbetreffende Product is stopgezet.

10.2 Compu-Factory verleent geen Support voor ‘Niet Gekwalificeerde Producten’. Niet Gekwalificeerde producten zijn hardware en Software die niet zijn geleverd of goedgekeurd door Compu-Factory en Producten waarvoor de klant Compu-Factory niet toestaat om wijzigingen in aan te brengen. De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van Niet Gekwalificeerde Producten om Compu-Factory in staat te stellen Support te verlenen. Indien het verlenen van Support wordt bemoeilijkt door een Niet Gekwalificeerd Product, brengt Compu-Factory aan de klant de kosten in rekening voor het extra werk tegen standaardtarieven van Compu-Factory.


11. OVERMACHT

11.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige (behalve financiële) verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van derden die jegens één der partijen verplichtingen heeft.


12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De Producten of Support zijn niet speciaal ontworpen, vervaardigd of bestemd voor verkoop als onderdeel, component of samenstelling voor de planning, constructie, het onderhoud, de werking of het gebruik van enige nucleaire voorziening. Compu-Factory is niet aansprakelijk indien Producten of Support die door de klant worden gekocht voor een dergelijke toepassing worden gebruikt. De klant vrijwaart Compu-Factory voor alle kosten, schade en voor elke andere aansprakelijkheid die verband houdt met het gebruik en de prestatie van de Producten of Support in een dergelijk toepassing.

12.2 Compu-Factory is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig vaststellen van problemen met de Producten of Support.

12.3 Compu-Factory is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade. In ieder geval is Compu-Factory niet aansprakelijk voor:
a) winstderving, geleden verlies en gemiste besparingen,
b) kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade,
c) andere schade dan directe schade, waaronder verlies van gegevens of beschadiging en/of
verminking van gegevens,
d) stilstandschade, vertragingsschade.

12.4 Indien Compu-Factory tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, zal de klant hem deswege in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan Compu-Factory een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.5 De verplichtingen van Compu-Factory tot schadevergoeding bedraagt, in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, nooit meer bedragen dan het netto factuurbedrag van het desbetreffende Product.

12.6 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Supportovereenkomst, bedraagt de verplichting van Compu-Factory tot nakoming nooit meer dan het voor de Support betaalde netto factuurbedrag gedurende de periode van toerekenbare tekortkoming, welk bedrag beperkt is tot het betaalde bedrag tijdens een periode van maximaal twaalf (12) maanden.

12.7 In geval van een onrechtmatige daad van Compu-Factory, haar medewerkers of diegenen waarvoor Compu-Factory rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, is Compu-Factory aansprakelijk voor vergoeding van de schade indien sprake is van dood, lichamelijk letsel of directe materiële schade met een beperking van de aansprakelijkheid voor schade tot vijfenveertig duizend Euro (Euro. 450.000,=) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.


13. DUUR EN BEËINDIGING

13.1 Compu-Factory kan de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk ontbinden indien:
a) de klant overlijdt, het faillissement van de klant wordt aangevraagd of de klant failliet wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd of aan de klant wordt verleend, de klant onder curatele wordt geplaatst of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; of
b) de onderneming van de klant wordt overgedragen, beëindigd of geliquideerd; of
c) de klant anderszins niet in staat is aan betalingsverplichtingen te voldoen.
Compu-Factory is in deze gevallen van ontbinding nimmer tot schadevergoeding verplicht.

13.2 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen in de Hoofdstukken 11 en 12 gehandhaafd en alle bepalingen van de Overeenkomst blijven van kracht op openstaande bestellingen.


14. ALGEMEEN

14.1 In bepaalde gefabriceerde Producten kunnen gereviseerde onderdelen zijn gebruikt die qua functioneren gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Reserveonderdelen zijn nieuw of daaraan gelijkwaardig.

14.2 Wanneer een of meer voorwaarden van de Overeenkomst nietig worden verklaard, blijven de overige voorwaarden van de Overeenkomst gehandhaafd.

14.3 De klant die Producten exporteert conformeert zich aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving voor het verkrijgen van de vereiste export- en importvergunningen. De klant zal geen Producten, technische gegevens, Software of een kopie of wijziging ervan, uitvoeren in strijd met de toepasselijke wetgeving en regelgeving.

14.4 De klant en Compu-Factory besteden dezelfde mate van zorg en voorzichtigheid aan het geheimhouden van vertrouwelijke informatie van de andere partij als ten aanzien van eigen vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie wordt expliciet als vertrouwelijk aangeduid. Deze verplichting geldt tot twee (2) jaar na het bekendmaken van de vertrouwelijke informatie ongeacht een beëindiging van de Overeenkomst. Geen van de partijen is gehouden om de informatie nog als vertrouwelijk te behandelen wanneer de informatie:
a) publiekelijk bekend is of wordt; of
b) onafhankelijk is ontwikkeld door de andere partij of bij de andere partij reeds bekend is; of
c) op rechtmatige wijze is verkregen van derden die niet geheimhouding zijn verplicht.

14.5 Geen van de partijen mag aan derden rechten of plichten toekennen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

14.6 Indien een van de partijen een of meer van haar rechten uit de Overeenkomst niet heeft uitgeoefend, wordt dit niet beschouwd als een afstand of verlies van deze rechten.

14.7 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht. Alle geschillen worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Haarlem.

14.8 De Overeenkomst komt in plaats van alle voorafgaande communicatie, toezeggingen of afspraken, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen de partijen betreffende de onder de Overeenkomst vallende transacties.